03.07.2020

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekts
 

 

APSTIPRINĀTI:

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valdes sēdē

2020.gada 02.jūlijā

(protokols Nr.5/2020)

 

 

LĒMUMU PROJEKTI

/SAGATAVOTI UN IESNIEGTI UZ PLĀNOTO KĀRTĒJO

AKCIONĀRU SAPULCI 2020.GADA 17.JŪLIJĀ/

 

Darba kārtībā:

1) Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem.

2) Lēmuma pieņemšana par 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

3) Lēmuma pieņemšana par 2019.gada peļņas sadali.

4) Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.

5) Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

 

Lēmums1.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par akciju sabiedrības “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” 2019.gada darbības rezultātiem.

 

Lēmums2.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt zvērināta revidenta pārbaudīto akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” 2019.gada pārskatus ar tā pielikumiem.

 

Lēmums3.darba kārtības jautājumā.

3.1)Apstiprināt 2019.gada peļņu EUR 594 124 apmērā  un lemt par peļņas sadali.

3.2)Sabiedrības 2019.gada peļņu EUR 594 124 apmērā (uz vienu akciju attiecināmā daļa EUR 0.947) atstāt nesadalītu un novirzīt akciju sabiedrības “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” attīstības vajadzībām.

 

Lēmums 4. darba kārtības jautājumā.

Par zvērinātu revidentu 2020.gada pārskatu pārbaudei ievēlēt -  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE”. Noteikt zvērināta revidenta atalgojumu pēc atsevišķi noslēgta līguma EUR 6 000 apmērā.

 

Lēmums 5. darba kārtības jautājumā.

5.1) Par padomes locekļiem ievēlēt:

 

1.       Ievēlēt par padomes locekli Edgaru Dupatu;

2.       Ievēlēt par padomes locekli Hariju Krongornu;

3.       Ievēlēt par padomes locekli Edvardu Šleseru;

4.       Ievēlēt par padomes locekli Ati Deksni;

5.       Ievēlēt par padomes locekli Didzi Jēriņu.

5.2) Noteikt, ka padomes locekļi saņem atlīdzību saskaņā ar jau apstiprināto Sabiedrības budžetu 2020.gadam.

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde:

valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns

valdes loceklis Māris Ārbergs

valdes locekle Laima Kutuzova


 

Biļetes internetā