16.06.2021

LĒMUMU PROJEKTI(SAGATAVOTI UN IESNIEGTI UZ PLĀNOTO KĀRTĒJO AKCIONĀRU SAPULCI 2021.GADA 30.JŪNIJĀ)

APSTIPRINĀTI:

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valdes sēdē

2021.gada 16.jūnijā

(protokols Nr.9/2021)

 

LĒMUMU PROJEKTI

/SAGATAVOTI UN IESNIEGTI UZ PLĀNOTO KĀRTĒJO

AKCIONĀRU SAPULCI 2021.GADA 30.JŪNIJĀ/

 

 

Darba kārtībā:

1) Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2020.gada darbības rezultātiem.

2) Lēmuma pieņemšana par 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

3) Lēmuma pieņemšana par 2020.gada peļņas sadali.

4) Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2021.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.

 

Lēmums 1.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par akciju sabiedrības “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” 2020.gada darbības rezultātiem.

 

Lēmums 2.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt zvērināta revidenta pārbaudīto akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” 2020.gada pārskatu ar tā pielikumiem.

 

Lēmums 3.darba kārtības jautājumā.

3.1) Apstiprināt 2020.gada peļņu EUR 475 752  apmērā  un lemt par peļņas sadali.

3.2) Sabiedrības 2020.gada peļņu vai peļņas daļu EUR 475 752 apmērā (uz vienu akciju attiecināmā daļa EUR 0.758) atstāt nesadalītu un novirzīt akciju sabiedrības “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” attīstības vajadzībām.

 

Lēmums 4. darba kārtības jautājumā.

Par zvērinātu revidentu 2021.gada pārskatu pārbaudei ievēlēt -  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE”. Noteikt zvērināta revidenta atalgojumu pēc atsevišķi noslēgta līguma EUR 6 655 ( ieskaitot PVN 21%) apmērā.

 

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde:

 

__________________________________

valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns

 

_________________________________

valdes loceklis Māris Ārbergs

 

_________________________________

valdes locekle Laima Kutuzova

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Biļetes internetā