30.06.2021

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem 2021.gada 30.jūnijā

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

 

2021.gada 30.jūnijā notika akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs: 40003015652, adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414 (turpmāk - Sabiedrība), kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 

Sapulces darba kārtība:

1) Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2020.gada darbības rezultātiem.

2) Lēmuma pieņemšana par 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

3) Lēmuma pieņemšana par 2020.gada peļņas sadali.

4) Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2021.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”  sniedz informāciju par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

 

1. Lēmums par valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumiem par 2020.gada darbības rezultātiem.

   Nolēma: apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par 2020.gada darbības rezultātiem.

 

2. Lēmums par 2020.gada pārskatu apstiprināšanu.

          Nolēma:

2.1. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2020.gada pārskatu.

2.2. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2020.gada konsolidēto gada pārskatu.

 

3. Lēmums par 2020.gada peļņas sadali.

          Nolēma: apstiprināt Sabiedrības peļņu 2020.gadā EUR 475 752 (uz vienu akciju attiecināmā daļa EUR 0,758) apmērā un atstāt to nesadalītu.

 

4. Lēmums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2021.gada pārskata revīzijai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam

    Nolēma: ievēlēt par zvērinātu revidentu 2021.gada pārskata pārbaudei un citu likumā noteikto zvērināta revidenta funkciju veikšanai Sabiedrībā sabiedrību ar ierobežotu atbildību „POTAPOVIČA UN ANDERSONE”, reģistrācijas numurs: 40003612562, adrese: Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007, un noteikt zvērināta revidenta atalgojumu līdz EUR 6 655 apmērā (t.sk. PVN).

 

 

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde

Biļetes internetā