22.06.2022

Paziņojums par akcionāru sapulci

Paziņojums par akcionāru sapulci

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs: 40003015652, turpmāk arī  - „Sabiedrība”, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, turpmāk - „Sapulce” saskaņā ar Komerclikuma 269.panta otro daļu. Sapulce notiks 2022. gada 26. jūlijā plkst. 10.00, Cukura ielā 8/16, Liepājā, Sabiedrības telpās.

 

Sapulces darba kārtība:

1)Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.

2)2021.gada pārskata apstiprināšana.

3)2021.gada peļņas izlietošana.

4)Zvērināta revidenta ievēlēšana 2022.gada pārskata revidēšanai un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam.

5)Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

 

Tiesības piedalīties Sapulcē ir tiem akcionāriem, kuriem pieder Sabiedrības akcijas ieraksta datumā (saskaņā ar Komerclikuma 278.panta pirmo daļu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Sapulces valde sastāda akcionāru sarakstu, kas ir pieejams akcionāriem), t.i. uz 2022.gada 22.jūlija dienas beigām.

 

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 (vienu divdesmito daļu) no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu Sapulces darba kārtībā tie ierosina, kā arī iesniegt skaidrojumus par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību.

 

Akcionāriem 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad izsludināts paziņojums par Sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt Sabiedrības valdei lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un uzdot Sabiedrības valdei jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem;

Akcionāriem ir tiesības iesniegt citus lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā Sapulcei iepriekš iesniegtie vai sagatavotie lēmumu projekti jau ir izskatīti un noraidīti.

 

Akcionāriem ir tiesības bez maksas saņemt lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus 14 (četrpadsmit) dienas pirms Sapulces, sākot no 2022.gada 12.jūlija, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

 

Visi saistīto dokumentu projekti, kopā ar šo paziņojumu ir ievietoti un pieejami Sabiedrības interneta mājas lapas adresē: www.lap.lv.

 

Akcionāri var piedalīties Sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvaroto pārstāvju starpniecību, vai rakstveidā pirms Sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms Sapulces būs pieejama Sabiedrības interneta mājas lapas adresē  www.lap.lv.

 

Ja akcionārs Sapulcē piedalās rakstveidā, lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@lap.lv

vai

parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība, nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2022.gada 25.jūlija plkst.16.00.

 

Reģistrējoties akcionāriem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, pārstāvjiem - arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai pārstāvību apliecinošs cits dokuments.

 

Akcionāru vai to pilnvaroto vai likumisko pārstāvju reģistrācija Sapulcei notiek sapulces dienā – 2022.gada 26.jūlijā, no plkst. 09.00 līdz 10.00 Sapulces norises vietā.

 

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde”

Biļetes internetā