FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

Fizisko personu datu apstrādes noteikumi

 

Kādi dati tiek apstrādāti

Klientu - fizisko personu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs (turpmāk – Dati).

Datu apstrādes nolūks

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

  • Dati tiek apstrādāti lai administrētu pušu savstarpējas attiecības saistībā ar transporta pakalpojumiem, izrakstīt un izsūtīt rēķinus.
  • Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
  • Ja dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – datu subjekta – piekrišana datu apstrādei.

Piekļuve Datiem un to glabāšana

Dati ir ierakstīti pakalpojumu līgumos, kuri tiek glabāti slēgtās telpās, kurām ir pieeja tikai uzņēmuma vadībai un pilnvarotiem

  • Dati ir ierakstīti grāmatvedības programmā. Programmai ir piekļuve tikai uzņēmuma darbiniekiem, piekļuve aizsargāta ar drošu
  • Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmantošana tiek uzraudzīta. Pieeja personas datiem ir tikai darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei.
  • Dati netiks nosūtīti ārpus ES vai EEZ, ja vien tas nav nepieciešams datu tehniskai datu aizsardzībai.

Datu izpaušana

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

Datu glabāšanas ilgums

Dati tiek glabāti transporta pakalpojuma līguma darbības laiku, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam Dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar transporta pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.

Kontaktinformācija

Kontakinformācija pieejama sadaļā "Kontakti"

Biļetes internetā