TRAUKSMES CELŠANAS POLITIKA

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” 

NOLIKUMS

par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu

 

 

1. Lietotie termini

1.1. Kontaktpersona - ar rīkojumu noteikts Sabiedrības nodarbinātais, kurš sniedz personai informāciju par trauksmes celšanas mehānismiem Sabiedrībā, veic informācijas apmaiņu ar citu institūciju trauksmes celšanas kontaktpersonām un trauksmes cēlēju kontaktpunktu;

1.2. Sabiedrība - akciju sabiedrība „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”;

1.3. Trauksmes cēlējs - fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;

1.4. Ziņojums – trauksmes cēlēju ziņojums. Ziņojuma veidlapa pieejama šīs sistēmas pielikumā Nr.1;

1.5. Žurnāls – Sabiedrības vests elektronisks Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrācijas žurnāls.

 

2. Ziņojumu var iesniegt:

2.1. ikviena fiziska persona (t.sk. Sabiedrībā nodarbināta persona), kas ceļ trauksmi par darba kontekstā novērotu vai konstatētu pārkāpumu, kurš ir Sabiedrības kompetencē;

2.2. trauksmes cēlēju kontaktpunkts (Valsts kanceleja);

2.3. cita institūcija, ja tā pamatoti uzskata, ka tai adresētais iesniegums ir piekritīgs Sabiedrībai;

2.4. biedrības un nodibinājumi, ja tās pamatoti uzskata, ka tai adresētais iesniegums ir piekritīgs Sabiedrībai.

 

3. Trauksmes celšanas ziņojuma priekšmets

3.1. Trauksmi var celt par jebkādiem iespējamiem, notikušiem vai notiekošiem pārkāpumiem, kas konstatēti, veicot darba pienākumus, kuriem nav individuāls raksturs un kuri tiek celti Sabiedrības vai kādas tās daļas labā, tai skaitā:

3.1.1. korupciju;

3.1.2. krāpšanu;

3.1.3. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

3.1.4. izvairīšanos no nodokļu samaksas;

3.1.5. sabiedrības veselības apdraudējumu;

3.1.6. pārtikas drošības apdraudējumu;

3.1.7. būvniecības drošības apdraudējumu;

3.1.8. vides drošības apdraudējumu;

3.1.9. darba drošības apdraudējumu;

3.1.10. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

3.1.11. cilvēktiesību pārkāpumu;

3.1.12. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

3.1.13. konkurences tiesību pārkāpumu.

3.2. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

3.3. Trauksmes celšana anonīmi nav atļauta. Tāpēc anonīmi trauksmes cēlēja ziņojumi netiks izskatīti.

 

 

4. Ziņojumu iesniegšanas veidi:

4.1. nosūtot uz Sabiedrības elektronisko adresi trauksme@lap.lv (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums);

4.2. nosūtot pa pastu, norādot sūtījuma saņemšanas adresi – Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414 (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums);

4.3. iesniedzot klātienē (Sabiedrības lietvedībā personai, kura ar rīkojumu Sabiedrībā ir noteikta kā Kontaktpersona). Ziņojumu var sniegt mutiski un iesniegt klātienē, piemēram, vēršoties pie Kontaktpersonas. Ja Ziņojumu sniedz mutiski, pēc tā izklāstīšanas Kontaktpersona Ziņojumu pieraksta;

4.4. ievietojot Sabiedrības telpās izvietotā pastkastē (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums).

4.5. Kontaktpersona, kas atbildīga par Trauksmes cēlēja Ziņojuma saņemšanu ir Sabiedrības sekretāre-lietvede Kristīne Kronberga. K.Kronbergas prombūtnes gadījumā, tā ir Sabiedrības valdes īpaši norīkota persona.

4.6. Ja Ziņojums ir saistīts ar Kontaktpersonu vai īpaši norīkotu personu, tas jāiesniedz Sabiedrības valdei, nosūtot uz elektronisko pasta adresi – anna.valtere@lap.lv.

4.7. Par Ziņojuma izskatīšanu ir atbildīga Sabiedrības valde.

 

5. Ziņojumu reģistrācija:

5.1. Ziņojumu reģistrēšanu veic Kontaktpersona;

5.2. Ziņojumus reģistrē Žurnālā uzreiz pēc tā saņemšanas;

5.3. Ziņojumu, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums par jautājumu, kurš pilnībā vai daļēji ir Sabiedrības kompetencē, Sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā nosūta Trauksmes cēlējam Ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un izvērtē Ziņojuma pirmšķietamo atbilstību Trauksmes celšanas likumā (turpmāk - Likums) noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, kā arī pieņem lēmumu par Ziņojuma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Apstiprinājumu un lēmumu Sabiedrība nesūta, ja Trauksmes cēlējs to lūdzis vai pastāv aizdomas, ka Trauksmes cēlēja identitāte tiks atklāta;

5.4. ja pēc sākotnējā izvērtējuma pieņemts lēmums, ka iesniegtā informācija nav trauksmes celšanas ziņojums, Kontaktpersona to norāda Žurnālā, atzīmējot atbilstoši Ziņojuma sniedzēja informācijai. Ja Trauksmes cēlējs ir iesniedzis iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt, lai Sabiedrība atzīst iesniegumu par trauksmes cēlēja ziņojumu;

5.5. Ziņojumu reģistrācijas numuru veido, tajā ietverot sekojošu informāciju: vadības daļas numuru (indeksu), reģistra, kurā reģistrē dokumentu, numuru saskaņā ar Sabiedrības lietu nomenklatūru, Ziņojuma iesniegšanas gadu, Sabiedrības nosaukuma saīsinājumu, Žurnāla nosaukuma saīsinājumu, atzīmi par ierobežotas pieejamības informācijas dokumenta statusu, kārtas numuru (piemēram, 1.27./2022/LAP/TCZ/IPI/1).

 

6. Trauksmes cēlēju un Ziņojumu pseidonimizācija:

6.1. pseidonimizācija ir personas datu apstrāde, kad tiek ievēroti abi sekojošie noteikumi:

6.1.1.personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrēto datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas;

6.1.2.informācija, kas ļauj atpazīt personu, kura cēlusi trauksmi, tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu;

6.2. pseidonimizācijas mērķis ir pasargāt Trauksmes cēlēju no nelabvēlīgām sekām, kuras viņam vai viņa radiniekiem var radīt tās personas, par kurām viņš ir sniedzis informāciju, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;

6.3. Kontaktpersona izvērtē Ziņojumu un tam pievienotos dokumentus, lai identificētu aizsedzamo informāciju. Ja Ziņojums tiks pārsūtīts, aizsedz tikai personas datus, ja tiks skatīts Sabiedrībā, aizsedz visu informāciju, kas ļauj identificēt Trauksmes cēlēju;

6.4. apstrādāto pseidonimizēto Ziņojumu pievieno Žurnālā reģistrētā dokumenta oriģinālam;

6.5. turpmākajam izvērtējumam Kontaktpersona virza pseidonimizēto Ziņojumu;

6.6. ja Ziņojums tiek atzīts par piekritīgu citai kompetentai iestādei, to pārsūtot Kontaktpersona pievieno arī pseidonimizēto Ziņojumu.

 

7. Ziņojumu izskatīšanas termiņi:

7.1. Ziņojumu sākotnēji (pirmšķietami) izvērtē ne vēlāk kā septiņu dienu laikā un par pieņemto lēmumu informē Trauksmes cēlēju trīs dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja saņemtais Ziņojums nav Sabiedrības kompetencē, to septiņu dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības. Ja saņemtais Ziņojums ir vairāku institūciju kompetencē, to var izskatīt kopīgi;

7.2. sagatavoto atbildes vēstuli trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzējam (Trauksmes cēlējam) par to, vai iesniegums ir vai nav atzīts par Ziņojumu, paraksta Kontaktpersona;

7.3. ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad Trauksmes cēlēja iesniegums atzīts par Ziņojumu Kontaktpersona sniedz informāciju Trauksmes cēlējam par Ziņojuma izskatīšanas gaitu.

7.4. pēc tam kad Ziņojuma izskatīšana ir pabeigta, Sabiedrība informē Trauksmes cēlēju par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām.

 

Ikvienai personai, kas saņēmusi Trauksmes cēlēja Ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt Trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību, kā arī jāņem vērā, ka pret Ziņojumiem, kas institūcijā iesniegti, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ir jāattiecas ar īpašu rūpību, jo pastāv lielāki riski personas datu pienācīgas aizsardzības apdraudējumiem.

 

Ikvienam, kura rīcībā nonācis Trauksmes cēlēja Ziņojums ir pienākums to nekavējoties nodot Kontaktpersonai.

Biļetes internetā