VIDEONOVĒROŠANAS VEIKŠANA

Videonovērošanas veikšana
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir
AS “Liepājas autobusu parks”,
adrese: Cukura iela 8/16, 
tālrunis: 63426778, 
elektroniskā pasta adrese: info@lap.lv.
 
Personas datu apstrādes mērķis – Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību sabiedriskajā transportā.
 
Datu apstrādes ietvaros tiek veikta videonovērošana, kuras rezultātā tiks apstrādāts Jūsu vizuālais izskats un darbības, kuras veiksiet videonovērošanas zonā. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.
 
Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu dati tiks glabāti ne ilgāk par 14 dienām. Izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses, dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku. Personas datu iespējamie saņēmēji - A/S “Liepājas autobusu parks” atbildīgie darbinieki par videonovērošanu, tiesībsargājošās iestādes un citas iestādes, kurām ir tiesisks pamats iegūt Jūsu personas datus.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. vērsties pie datu pārziņa visos jautājumos, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi;

3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

Biļetes internetā