Privātuma politika

Privātuma politika

Pārzinis Jūsu personas datu apstrādei ir AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģ. Nr.40003015652, juridiskā adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, tālrunis: +371 63426778, elektroniskā pasta adrese: info@lap.lv, mājaslapas adrese: www.lap.lv (turpmāk tekstā – Pārzinis).

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam tiek iegūti personas dati, par personas datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par tiesībām un pienākumiem. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu (datu subjektu), kuras personas datus Pārzinis apstrādā un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati ir iesniegti un tiek apstrādāti.

Apstrādājot personas datus Pārzinis ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Kādi personas dati tiek apstrādāti, kādam nolūkam un kāds ir tiesiskais pamatojums personas datu apstrādei:

1) Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai pārzinis var ievākt pasažieru (datu subjektu) personas datus – vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, bankas konta informācija, brauciena maršruts, mācību iestāde, videoattēls, audioieraksts, pasažieru iesniegumu gadījumos: e-pasts, dzīvesvieta, tālruņa nr. un jebkura cita Pārzinim brīvprātīgi vēl nodota informācija.

Tiesiskais pamats iepriekšminēto personas datu apstrādei atkarībā no situācijas var būt datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts), Pārziņa tiesiskais pienākums (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts) vai Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

2) Pārziņa komercdarbības ietvaros var tikt apstrādāti sadarbības partneru fizisko personu vai sadarbības partneru juridisko personu kontaktpersonu personas dati (vārds, uzvārds, amats, darba vieta, darba e-pasts un telefona numurs). Personas datu apstrādes tiesiskais pamats var būt līguma noslēgšanai un izpildei  (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts) vai Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

3) Personāla atlasei un vadībai tiek ievākti potenciālo darbinieku personas dati atbilstoši Darbinieku atlases politikai. Potenciālo darbinieku personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts) kad datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (potenciālā darbinieka CV apstrādei un/vai CV glabāšanas ilgumam), Pārziņa juridiskā pienākuma izpilde personāla atlasē, ievērojot Darba likuma normas (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts), kā arī Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) kad Pārzinis vēlas realizēt savas tiesības darbinieku atlases procesa tiesiskuma pierādīšanai pēc atlases procesa beigām.  Darbinieku atlases procesa rezultātā izvēlētā darbinieka pretendenta personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir darba līguma noslēgšanai pēc datu subjekta pieprasījuma (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts) un Pārziņa juridisko pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts) izpildei pirms līguma noslēgšanas (personas identificēšanai, nepieciešamo personas datu apstrāde darba līguma noslēgšanai).

4) Pārziņa darbinieku personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir darba līguma izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts), piemēram, attiecībā uz darbinieka darba samaksu un Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts) kad Pārzinim ir juridisks pienākums no darbiniekiem ievākt personas datus to tālākai apstrādei profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbaspējas novērtēšanai, grāmatvedības uzskaites vajadzībām, dokumentu lietvedības prasību ievērošanai, arhivēšanai,  un informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm to funkciju izpildei, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Slimības kontroles un profilakses centram un tml.

Pārziņa darbinieku personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) gadījumos, kad Pārzinis veic datu subjektu, tai skaitā savu darbinieku balss audioierakstus ar mērķi kontrolēt savas komercdarbības ietvaros nodrošinātā pakalpojuma – ar speciālo bezmaksas telefona līniju starpniecību citiem datu subjektiem sniegtās informācijas kvalitāti, ko savu darba pienākumu ietvaros nodrošina attiecīgie Pārziņa darbinieki.

Pārzinim kā pakalpojumu sniedzējam un darba devējam ir jāveic, piemēram, arī datu subjekta veselības datu apstrāde, lai izpildītu uzdevumu, ko Pārzinim ir jāveic sabiedrības interesēs veselības jomā (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts; 9.panta 2.punkta i) apakšpunkts), lai izvērtētu klientu un/vai darbinieku atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem kritērijiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem un tml.

Atsevišķos gadījumos tiesiskais pamats darbinieku personas datu apstrādei var būt darbinieka piekrišana, piemēram, veselības apdrošināšana un citi gadījumi (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts) vai Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) kad apstrāde ir nepieciešama Pārziņa komercdarbības nodrošināšanai un Pārziņa īpašuma aizsardzībai.

5) Trešo personu personas datu apstrāde, piemēram, apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai visa saskaņotajā paziņojumā norādītā informācija (vadītāja un/vai īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasta adrese, transportlīdzekļa modelis, marka un reģistrācijas numurs, vadītāja apliecības numurs, OCTA apdrošināšanas polises informācija un cita saskaņotajā paziņojumā iekļautā informācija. Tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

Videonovērošana

Pārzinis veic videonovērošanu savās apsaimniekošanā esošajās teritorijās (ēkās, telpās, pagalmos, kā arī sabiedriskajā transportā). Videonovērošana netiek veikta telpās, kur fiziska persona sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību, piemēram, tualetēs, ģērbtuvēs.

Videonovērošanas dati ir videoattēls, datu subjekta kustība un uzvedība, foto fiksācija un citi ar videonovērošanas procesa veikšanu saistīties dati, piemēram, vietas identifikācija, datums, laiks. Videonovērošanas dati tiek reģistrēti par datu subjektu, ja datu subjekts atrodas videonovērošanas objektā izvietotās videonovērošanas aparatūras redzamības zonā.

Videonovērošanas objektos (pie ieejām ēkās, telpās un teritorijās, uz sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un/vai salonos) tiek izvietotas informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Regulas un citu normatīvo aktu prasībām.

Pārzinis izpilda savu juridisko pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts)  gadījumā, kad Pārzinim kā pārvadātājam – sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar 2012. gada 28. augusta  Ministru kabineta noteikumu Nr.599 13.punktu, kā arī attiecīgi noslēgto pakalpojuma līgumu ar pasūtītāju VSIA “Autotransporta direkcija” ir jānodrošina salonā esošo personu videonovērošana, tai skaitā biļešu tirdzniecības zonā.

Kad Pārzinis veic videonovērošanu pēc savas iniciatīvas, šādas videonovērošanas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa un trešās personas leģitīmo interešu ievērošana (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) ar mērķi – noziedzīgu nodarījuma novēršana vai atklāšana saistībā ar sava un/vai trešo personu īpašuma aizsardzību, kā arī, lai aizsargātu datu subjektu (tai skaitā darbinieku) vitālās intereses veselību un dzīvību (Regulas 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts).

Pārzinis apzinās fizisko personu tiesības uz privātumu svarīgumu un realizē gan tehniskus, gan organizatoriskus pasākumus, lai kontrolētu un aizsargātu videonovērošanas datus. Apstrādājot videonovērošanas datus, Pārzinis nodrošina tikai pilnvaroto personu piekļūšanu tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti videonovērošanas datu apstrādei un aizsardzībai.

Pārzinis likumā noteiktajos gadījumos izpauž videonovērošanas datus valsts un pašvaldību institūcijām, piemēram, policijai utt.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati, tai skaitā darbinieku dati var tikt nodoti VSIA “Autotransporta direkcija” saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzraudzību un kontroli publisko iepirkumu līguma izpildes un uzraudzības ietvaros, ko Pārzinis publiskā iepirkuma konkursa rezultātā ir apņemies sniegt VSIA “Autotransporta direkcija” savas komercdarbības nodrošināšanai un leģitīmo interešu ievērošanai.

Videonovērošanas dati var tikt nosūtīti, nodoti vai var būt pieejami arī ārpakalpojumu sniedzējiem, kas veic videonovērošanas sistēmas uzturēšanu vai tehnisko apkopi, apsardzes pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina apsardzes pakalpojumus, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina apdrošināšanas gadījumu izmeklēšanu un izņēmumu gadījumos arī citām personām, kas ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Pārzinim.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati tiks glabāti ne ilgāk par 14 dienām,  pēc tam tiek dzēsti. Izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses vai izpildītu juridisko pienākumu, dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.

Personas datu apstrāde, aizsardzība, datu nodošana un glabāšana

Personas datu aizsardzībai Pārzinis izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, pazaudēšanas vai iznīcināšanas. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam darbinieku skaitam un tikai attiecīgajam darbiniekam nepieciešamajā apjomā, lai veiktu savus darba pienākumus.

Jūsu personas dati var tikt izpausti un nodoti trešajā personām bez jūsu piekrišanas vienīgi, ja tas ir saistīts ar Pārziņa pienākumu izpildīt normatīvu aktu prasības, kā  arī nodrošināt kvalitatīvu Pārziņa pakalpojumu izpildi. Pārzinim normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesu izpildītājiem un citām valsts pārvaldes iestādēm tām noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamajā apjomā un kurām normatīvajos  aktos ir noteiktas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem.

Pārzinis, lai nodrošinātu savu sniegto pakalpojumu izpildi, var izmantot personas datu apstrādātājus (sadarbības partnerus), kas sniedz pakalpojumus Pārzinim. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi atbilstoši Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. Pārzinis izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas Regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjektu aizsardzība.

Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai EEZ. Personas dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanai.

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar līgumu, piekrišanu, Pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, Grāmatvedības likumu, Arhīvu likumu un citiem).

Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji: kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā datu subjekts vai Pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.), kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati tiks glabāti ne ilgāk par 14 dienām. Izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses vai juridisko pienākumu, dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.

Speciālo bezmaksas telefona līniju 80700004, 80700006, 80000078, 80000079 balss audioierakstu apstrādi ar mērķi nodrošināt kvalitātes kontroli, Pārziņa uzdevumā nodrošina personas datu apstrādātājs SIA “Telegrupa Baltijā”, reģ. nr. 40003284868. Personas datu apstrādes ilgums attiecībā uz datu subjektu sarunu audioierakstiem ir 14 dienas, pēc tam tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības: saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm), iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, izmantojot pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

Pārzinis nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka Pārzinis veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir citi ar datu apstrādi saistīti jautājumu, lūdzu, sākotnēji sazinieties ar mums, bet gadījumā, ja tomēr uzskatīsiet, ka Jūsu tiesības joprojām ir pārkāptas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē: Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, mājaslapa: www.dvi.gov.lv.

Pārziņa atbildīgās personas par datu aizsardzību kontaktinformācija: info@lap.lv, tālrunis: +371 63426778.

Šī privātuma politika ir sagatavota latviešu valodā. Pārzinis ir tiesīga veikt grozījumu šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājaslapā: www.lap.lv.